รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2นายประจักษ์ ช่างเรือ 075272050 
101บ้านคลองชีล้อมนางภัชราพรรณ รัตนะ 0752074269311292001
102บ้านหนองเสม็ด  075207434 
103บ้านบางเป้า  075252410 
105วัดสีหราษฎร์ศรัทธานางสำอาง ทรงกิติพิศาล 0752522059181606400
106บ้านบางสัก  075292155 
107บ้านควนตุ้งกู  075270101 
108บ้านน้ำราบ  075207970 
109บ้านนาเกลือ  075207806 
110บ้านพระม่วง  075207924 
111บ้านท่าโต๊ะเมฆนายสุริยา วงษ์มาก 0752701069041131655
112บ้านเกาะลิบงนางสาวอุรา เสียมไหม 0752701029041157786
113บ้านเกาะมุกด์นายศรีสุวรรณ เปาะทอง 0752078189041294848
114บ้านมดตะนอย  075270103 
115บ้านบาตูปูเต๊ะ    
116บ้านหาดยาว  075207929 
117วัดวารีวง  075253153 
118บ้านแหลมนางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์ 0752078799041348530
120บ้านกันตังใต้  075252012 
121บ้านจุปะ  075287871 
122บ้านเกาะเคี่ยมนายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า 0752078969041381635
123บ้านแตะหรำ  075207872 
126บ้านทุ่งอิฐนางวรรณ์ลี ศรีชัย 075270110 
127บ้านคลองลุนางอารี สวัสดิ์ประสิทธิ์ 0752078339041374930
128บ้านบางเตา  075217281 
129บ้านนาเหนือ  075206233 
130บ้านท่าปาบนายทรงวิทย์ อาจหาญ 0752922129031274372
131บ้านท่าส้มนายวิเพลิน ชุมพล 0752921339030147768
132วัดควนธานีนางสาววรพัชร เตี่ยวย่อง 0752632579041298304
134บ้านบางหมาก  075263173 
135บ้านพรุใหญ่  075270108 
136บ้านไร่ใหญ่  075270109 
137บ้านตะเคียนหลบฟ้า  075270107 
138บ้านโคกยางนายพรชัย ดาบทอง 0752132189041254730
201บ้านเขาไม้แก้วนายอมร ทองไสย 0752910899180092055
202บ้านบางค้างคาวนางสาววิมาลา ทองหนู 0752136169180071635
203บ้านแหลมไทรนายสุพล กระสังข์ 0752701489180129048
204บ้านแหลมมะขามนายอดุลย์ ชูเนตร 075213377 
206บ้านทุ่งขี้เหล็ก  075206908 
207วัดเจริญร่มเมือง  075267077 
208บ้านโตน  075270147 
209บ้านพรุเตย  075270146 
210กมลศรีนายสุวิทย์ ดาวังปา 075213606 
211บ้านบ่อหิน  075291086 
212บ้านดุหุนนายติณณ์ รักษามั่น 0752701519030373091
213บ้านไสต้นวา  075270152 
214บ้านพรุจูด    
215บ้านไร่ออกนายพิทยา สังยวน 075206561 
216บ้านหัวหิน    
217หาดปากเมง  075274089 
218วัดไม้ฝาดนายสุธรรม หาขุน 0752482509031775754
219บ้านฉางหลางนายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ 0752136199801872470
220บ้านผมเด็น  075203337 
221บ้านห้วยต่อ  075213533 
222บ้านนาเมืองเพชรนายพิทยา ทองย้อย 0752781599181546637
223บ้านกลิ้งกลอง  075270149 
224บ้านห้วยไทรนายสุรชัย ชูกระชั้น 0752132279041395598
301วัดบางดีนางทิพวรรณ จันดี 0752066539823511136
302บ้านซานางจิราภา วัจนพิสิฐ 075270162 
303บ้านควนอารีนางบุรินทร์ นุ่นขาว 0752701619181036019
304บ้านทุ่งยางงามนางสาวกนกนุช โตสุข 0752066669030144424
305วัดคีรีวิหาร สาขาบ้านนาพระยา    
306บ้านหนองปรือนายชลอ ลัคนาวิวัฒน์ 0752701559031407542
307บ้านเขากอบนายสธร พรมชู 0755000509351031837
308บ้านน้ำพราย  075270163 
309บ้านคลองคุ้ยนายสุรินทร์ ส่งแสง 0752701729351014738
310บ้านลำแพะนายภูวดล เม่งช่วย 075270166 
311วัดปากแจ่ม  075270165 
312บ้านลำภูรา  075284237 
313วัดสิทธิโชค  075284110 
316บ้านทุ่งต่อนายสง่า วรรณบวร 0752065849031566284
317วัดไตรสามัคคี  075264436 
318บ้านเขาพรุเสม็ด  075264457 
319บ้านวังลำ  075206697 
320บ้านทุ่งศาลานายปรีชา ยอดยิ่ง 0752646259031140171
321บ้านควนพญา  075203023 
322วัดนาวง  075264174 
323บ้านเหนือคลอง  075264583 
324บ้านหนองหมอ  075264411 
325บ้านป่ากอ  075213602 
326บ้านไสบ่อนายสุจริต  ทองสาม 0752645459031391565
327บ้านหนองสองพี่น้อง  075294223 
328บ้านควนเลียบนายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุล 0752065429809626916
329วัดศรีรัตนาราม  075270169 
330บ้านห้วยน้ำเย็น  075213383 
332วัดห้วยนาง (วันครู2501)  075294080 
333บ้านวังหลาม  075270171 
335วัดกาญจนบริรักษ์นางวารุณี สัตยากูล 0752333619031313394
336บ้านหนองราโพ  075270170 
337ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)นางภาวิณี ภิรมย์ 0752712899030082720
338บ้านควนตังนางสาวรัตนา สุขขี 0752720569311318132
340บ้านไสมะม่วง  075213408 
341ท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์นายเกรียงไกร ตันเจี่ย 0752722369031385425
342บ้านเกาะเต่านายธนนนท์ ลดารัตน์ 0752701589822102011
344บ้านท่ามะปราง    
401บ้านช่องหาร  075262337 
402บ้านไชยภักดี  075206832 
403บ้านต้นปรง  075296118 
404วัดน้ำฉ่านายพิทักษ์ สัญวงค์ 075262152 
405บ้านในปง  075206866 
407บ้านบางพระนายเคลือบ เผือกจีน 0752621369031262102
409บ้านหนองชุมแสง  075260858 
410บ้านช่องลม  075270144 
411วัดเขาวิเศษ  075261301 
412บ้านเขาโอน  075261534 
413บ้านคลองโตนนายสมพงษ์ เจือกโว้น 0752030499031249742
414บ้านจิจิก  075213404 
415บ้านทุ่งยาง    
416วัดทุ่งใหญ่  075213493 
417บ้านหนองคล้า  075261537 
418บ้านหน้าเขา  075261538 
419บ้านหลังเขานางสาวละมัย แป้นจุลสี 0752610499828654970
501วัดถ้ำพระพุทธ  075270136 
502บ้านหนองศรีจันทร์นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด 0752701379803986333
504บ้านต้นไทรนายประภาส นวลใย 0752603479806879422
505วัดโคกเลียบ  075286113 
506บ้านควนหนองกก  07528 6119 
507บ้านโพธิ์น้อย  075286249 
508วัดเขาพระ  075286196 
509วัดควนเมา  075260185 
510บ้านหนองมวง  075213639 
512บ้านทุ่งสมอ  075270135 
513บ้านคลองมวนนายดุสิต แก้วระยับ 075 2940059031903809
514บ้านหนองบัวน้อยนายพงศกร ไพทูลย์ 075 270139 
516บ้านควนหนองยาง  075270138 
517บ้านทอนเหรียนนายประยงค์ แกล้วกล้า 0752065059807163412
518บ้านลำช้าง  075213271