รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2นางสาวนิอร ศรีสุนทร 075272050 
101บ้านคลองชีล้อมนางภัชราพรรณ รัตนะ 0752074269311292001
102บ้านหนองเสม็ดนายสมหมาย สุนทรเต็ม 0752074349041102027
103บ้านบางเป้านายฉัตรชัย จันทโท 075252410 
104บ้านป่าเตียวนายธีระพงษ์ ปานทอง 075251911 
105วัดสีหราษฎร์ศรัทธานายฉลอง ภักดี 075252205 
106บ้านบางสัก  075292155 
107บ้านควนตุ้งกู  075270101 
108บ้านน้ำราบ  075207970 
109บ้านนาเกลือนายยุทธนา แก้วรักษ์ 075207806 
110บ้านพระม่วง  075207924 
111บ้านท่าโต๊ะเมฆ  075270106 
112บ้านเกาะลิบงนางสาวอุรา เสียมไหม 0752701029041157786
113บ้านเกาะมุกด์นายศรีสุวรรณ เปาะทอง 0752078189041294848
114บ้านมดตะนอยนางปิ่นมณี ชัยวงศ์ 0752701039817732509
115บ้านบาตูปูเต๊ะนายอนุรักษ์ สุเหร็น   
116บ้านหาดยาวนายคุณากร ดำนิล 0752079299030110341
117วัดวารีวง  075253153 
118บ้านแหลม  075207879 
119บ้านปาเต  075270111 
120บ้านกันตังใต้  075252012 
121บ้านจุปะ  075287871 
122บ้านเกาะเคี่ยมนางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์ 0752078969041348530
123บ้านแตะหรำ  075207872 
124บ้านย่านซื่อนายวินิจ อัครสุวรรณกุล 0752078259030049650
126บ้านทุ่งอิฐ  075270110 
127บ้านคลองลุนางสาวสุริยาพร ฮ่องช่วน 0752078339041289275
128บ้านบางเตานายคำใบ สุภาพ 0752172819041300570
129บ้านนาเหนือ  075206233 
130บ้านท่าปาบนางสาวกชกร มีเพียร 075292212 
131บ้านท่าส้มนายวิเพลิน ชุมพล 0752921339030147768
132วัดควนธานีนายไพศาล นาคแป้น 075263257 
134บ้านบางหมาก  075263173 
135บ้านพรุใหญ่  075270108 
136บ้านไร่ใหญ่  075270109 
137บ้านตะเคียนหลบฟ้านางนงลักษณ์ เกปัน 075270107 
138บ้านโคกยางนางบุษราภรณ์ ศรีรักษา 0752132189040174091
139บ้านน้ำฉา  075270105 
201บ้านเขาไม้แก้ว  075291089 
202บ้านบางค้างคาวนายสนอง ตูลเพ็ง 075213616 
203บ้านแหลมไทร  075270148 
204บ้านแหลมมะขามนางทิฆัมพร บุญญา 075213377 
205บ้านสายควนนายสุพล กระสังข์ 0752135209180129048
206บ้านทุ่งขี้เหล็ก  075206908 
207วัดเจริญร่มเมืองนายสถาพร ไทยกลาง 075267077 
208บ้านโตน  075270147 
209บ้านพรุเตยนางจตุพร จันแดง 075270146 
210กมลศรีนายสุวิทย์ ดาวังปา 075213606 
211บ้านบ่อหินนายพีรภัทร ซุ่นสั้น 0752910869181552106
212บ้านดุหุน  075270151 
213บ้านไสต้นวา  075270152 
214บ้านพรุจูดนางวิยะดา บุญชัย   
215บ้านไร่ออกนายพิทยา สังยวน 075206561 
216บ้านหัวหิน    
217หาดปากเมงนายพิทักษ์ สัญวงค์ 075274089 
218วัดไม้ฝาด  075248250 
219บ้านฉางหลางนางสุดใจ ตั้งคีรี 0752136199180106234
220บ้านผมเด็นนางสาวสุวรรณี สุขขุม 075203337 
221บ้านห้วยต่อนางสาวกัลยา บิลสะอาด 075213533 
222บ้านนาเมืองเพชรนายสุรชัย ชูกระชั้น 0752781599041395598
223บ้านกลิ้งกลองนายขจรศักดิ์ รามศิริ 0752701499041262059
224บ้านห้วยไทรนายอาดูรย์ เต็มพร้อม 075213227 
301วัดบางดีนางสาวศุภลักษณ์ พรมสุวรรณ 075206653 
302บ้านซานางจิราภรณ์ บัวเพ็ชร 0752701629351108988
303บ้านควนอารีนายธีรพล ใสบริสุทธิ์ 075270161 
304บ้านทุ่งยางงามนางสาวสายขวัญ ยังช่วย 075206666 
305วัดคีรีวิหารนายชลอ ลัคนาวิวัฒน์  9031407542
306บ้านหนองปรือ  075270155 
307บ้านเขากอบนางสาวกนกนุช โตสุข 0755000509030144424
308บ้านน้ำพรายนายพลกฤต หัสสะโร 075270163 
309บ้านคลองคุ้ย  075270172 
310บ้านลำแพะนางการกวิน เบญจศรี 075270166 
311วัดปากแจ่ม  075270165 
312บ้านลำภูรา  075284237 
313วัดสิทธิโชค  075284110 
314วัดควนไทร  075213140 
316บ้านทุ่งต่อนายสง่า วรรณบวร 0752065849031566284
317วัดไตรสามัคคีนายภูวดล เม่งช่วย 075264436 
318บ้านเขาพรุเสม็ด  075264457 
319บ้านวังลำนายสุธรรม หาขุน 0752066979031775754
320บ้านทุ่งศาลานายมารุตต์ ลั่นเต้ง 075264625 
321บ้านควนพญา  075203023 
322วัดนาวง  075264174 
323บ้านเหนือคลองนางสาววรรณา คล้ายฉิม 0752645839806145046
324บ้านหนองหมอนายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ 0752644119801872470
325บ้านป่ากอ  075213602 
326บ้านไสบ่อ  075264545 
327บ้านหนองสองพี่น้องนายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด 0752942239803986333
328บ้านควนเลียบนายพงศกร ไพทูลย์ 075206542 
329วัดศรีรัตนาราม  075270169 
330บ้านห้วยน้ำเย็น  075213383 
332วัดห้วยนาง (วันครู2501)  075294080 
333บ้านวังหลาม  075270171 
335วัดกาญจนบริรักษ์นางวารุณี สัตยากูล 0752333619031313394
336บ้านหนองราโพ  075270170 
337ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)นางทิพวรรณ จันดี 0752712899823511136
338บ้านควนตังนางสาวรัตนา สุขขี 0752720569311318132
339วัดเขานายอำนวย สีใหม 0752722379161332305
340บ้านไสมะม่วงนายศุภโชค สินกั้ง 0752134089822015232
341ท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์นายเกรียงไกร ตันเจี่ย 0752722369031385425
342ไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า)  075270158 
344บ้านท่ามะปราง    
401บ้านช่องหารนางนุชนาฎ ภักดีชน 0752623379180151353
402บ้านไชยภักดี  075206832 
403บ้านต้นปรงนางจิราภา วัจนพิสิฐ 075296118 
404วัดน้ำฉ่า  075262152 
405บ้านในปงนายวินิต คงหน่อ 075206866 
406บ้านบางคราม  075270145 
407บ้านบางพระ  075262136 
408สวนป่าประชาอุปถัมภ์นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ 0752620659311318124
409บ้านหนองชุมแสงนายอนุชิต พงศ์เกื้อ 075260858 
410บ้านช่องลมนายอดิเทพ ปรีดาศักดิ์ 075270144 
411วัดเขาวิเศษนายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า 0752613019041381635
412บ้านเขาโอน  075261534 
413บ้านคลองโตน  075203049 
414บ้านจิจิกนางพุทธรัตน์ ขันทกาญจน์ 075213404 
415บ้านทุ่งยาง    
416วัดทุ่งใหญ่นางธัญวรัตน์ ตั้งคีรี 0752134939310120088
417บ้านหนองคล้า  075261537 
418บ้านหน้าเขานายเอกทัศน์ เดชอรัญ 075261538 
419บ้านหลังเขานางบุรินทร์ นุ่นขาว 0752610499181036019
501วัดถ้ำพระพุทธ  075270136 
502บ้านหนองศรีจันทร์นางภวันตรี บุญเกียรติ 075270137 
503บ้านหนองบัว  075213402 
504บ้านต้นไทรนายประภาส นวลใย 0752603479806879422
505วัดโคกเลียบนางสาวสุภาพร เพียรดี 0752861139350028042
506บ้านควนหนองกก  07528 6119 
507บ้านโพธิ์น้อย  075286249 
508วัดเขาพระนายพิทักษ์ จอมเมือง 075286196 
509วัดควนเมานายไพรัตน์ สามัคคี 0752601859350005654
510บ้านหนองมวง  075213639 
511บ้านไร่ใหญ่  075294332 
512บ้านทุ่งสมอนายวิชชุ อายุสุข 075270135 
513บ้านคลองมวนนายธนนนท์ ลดารัตน์ 075 2940059822102011
514บ้านหนองบัวน้อย  075 270139 
515บ้านไทรบ่วงนางสาวศณีนาถ แซ่ตัน 075206506 
516บ้านควนหนองยาง  075270138 
517บ้านทอนเหรียน  075206505 
518บ้านลำช้าง  075213271