รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2นายสมหมาย สุนทรเต็ม 0752720509041102027
101บ้านคลองชีล้อมนางภัชราพรรณ รัตนะ 0752074269311292001
102บ้านหนองเสม็ด  075207434 
103บ้านบางเป้า  075252410 
106บ้านบางสัก  075292155 
107บ้านควนตุ้งกู  075270101 
108บ้านน้ำราบ  075207970 
109บ้านนาเกลือ  075207806 
110บ้านพระม่วง  075207924 
111บ้านท่าโต๊ะเมฆนายสุริยา วงษ์มาก 0752701069041131655
112บ้านเกาะลิบงนางสาวอุรา เสียมไหม 0752701029041157786
113บ้านเกาะมุกด์นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา 0752078189040174091
114บ้านมดตะนอย  075270103 
115บ้านบาตูปูเต๊ะ    
116บ้านหาดยาว  075207929 
118บ้านแหลมนางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์ 0752078799041348530
120บ้านกันตังใต้  075252012 
121บ้านจุปะนางอารี สวัสดิ์ประสิทธิ์ 0752878719041374930
122บ้านเกาะเคี่ยมนายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า 0752078969041381635
123บ้านแตะหรำนายสอ้าน กูมุดา 0752078729041125213
126บ้านทุ่งอิฐนางวรรณ์ลี ศรีชัย 075270110 
127บ้านคลองลุนายจำนง สุนทรเต็ม 0752078339041102434
130บ้านท่าปาบนายทรงวิทย์ อาจหาญ 0752922129031274372
131บ้านท่าส้มนายวิโรจน์ จับปรั่ง 0752921339041223592
134บ้านบางหมาก  075263173 
135บ้านพรุใหญ่  075270108 
137บ้านตะเคียนหลบฟ้านายวิลเลี่ยม คงเรือง 0752701079031139947
138บ้านโคกยางนายพรชัย ดาบทอง 0752132189041254730
201บ้านเขาไม้แก้วนายอมร ทองไสย 0752910899180092055
202บ้านบางค้างคาว  075213616 
203บ้านแหลมไทรนายสุพล กระสังข์ 0752701489180129048
204บ้านแหลมมะขามนายอดุลย์ ชูเนตร 075213377 
206บ้านทุ่งขี้เหล็กนายบุญชิต ชูชาติ 0752069089180050808
207วัดเจริญร่มเมือง  075267077 
208บ้านโตน  075270147 
210กมลศรีนายสุชาติ บรรจงการ 0752136069181400470
211บ้านบ่อหิน  075291086 
212บ้านดุหุน  075270151 
213บ้านไสต้นวา  075270152 
214บ้านพรุจูดนายสุวิทย์ ดาวังปา   
215บ้านไร่ออกนายพิทยา สังยวน 075206561 
216บ้านหัวหิน    
217หาดปากเมง  075274089 
218วัดไม้ฝาด  075248250 
219บ้านฉางหลางนายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ 0752136199801872470
220บ้านผมเด็นนายติณณ์ รักษามั่น 0752033379030373091
221บ้านห้วยต่อ  075213533 
222บ้านนาเมืองเพชรนายพิทยา ทองย้อย 0752781599181546637
223บ้านกลิ้งกลองนางวิภาภรณ์ ตาเดอิน 0752701499161214450
224บ้านห้วยไทรนายสุรชัย ชูกระชั้น 0752132279041395598
301วัดบางดี  075206653 
302บ้านซานางสาวละมัย แป้นจุลสี 0752701629828654970
303บ้านควนอารีนางบุรินทร์ นุ่นขาว 0752701619181036019
304บ้านทุ่งยางงามนางสาวกนกนุช โตสุข 0752066669030144424
305วัดคีรีวิหาร สาขาบ้านนาพระยา    
306บ้านหนองปรือนายชลอ ลัคนาวิวัฒน์ 0752701559031407542
307บ้านเขากอบนายสธร พรมชู 0755000509351031837
309บ้านคลองคุ้ยนายสุรินทร์ ส่งแสง 0752701729351014738
310บ้านลำแพะนายภูวดล เม่งช่วย 075270166 
311วัดปากแจ่ม  075270165 
312บ้านลำภูรา  075284237 
313วัดสิทธิโชค  075284110 
316บ้านทุ่งต่อนายสง่า วรรณบวร 0752065849031566284
318บ้านเขาพรุเสม็ดนายสุชาติ ธานีรัตน์ 0752644579311271446
319บ้านวังลำ  075206697 
320บ้านทุ่งศาลานายปรีชา ยอดยิ่ง 0752646259031140171
321บ้านควนพญา  075203023 
322วัดนาวง  075264174 
323บ้านเหนือคลอง  075264583 
324บ้านหนองหมอนางทิพวรรณ จันดี 0752644119823511136
326บ้านไสบ่อนายสุจริต  ทองสาม 0752645459031391565
327บ้านหนองสองพี่น้อง  075294223 
328บ้านควนเลียบนายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุล 0752065429809626916
329วัดศรีรัตนาราม  075270169 
332วัดห้วยนาง (วันครู2501)  075294080 
335วัดกาญจนบริรักษ์  075233361 
337ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)  075271289 
338บ้านควนตังนางสาวรัตนา สุขขี 0752720569311318132
340บ้านไสมะม่วง  075213408 
341ท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์นางอารี ตุลยกุล 0752722369030084960
342บ้านเกาะเต่านายธนนนท์ ลดารัตน์ 0752701589822102011
344บ้านท่ามะปราง    
401บ้านช่องหารนายเหิม ช่วยมี 0752623379031458112
402บ้านไชยภักดี  075206832 
403บ้านต้นปรงนายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย 0752961189031191892
404วัดน้ำฉ่านายพิทักษ์ สัญวงศ์ 075262152 
405บ้านในปง  075206866 
407บ้านบางพระ  075262136 
409บ้านหนองชุมแสง  075260858 
410บ้านช่องลมนายญาณพนธ์ เต็มสังข์ 0752701449181533306
411วัดเขาวิเศษ  075261301 
412บ้านเขาโอน  075261534 
413บ้านคลองโตนนายสมพงษ์ เจือกโว้น 0752030499031249742
414บ้านจิจิก  075213404 
415บ้านทุ่งยางนางทัศนีย์ เทพเนียม   
416วัดทุ่งใหญ่  075213493 
417บ้านหนองคล้า  075261537 
419บ้านหลังเขา  075261049 
501วัดถ้ำพระพุทธ  075270136 
502บ้านหนองศรีจันทร์นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด 0752701379803986333
504บ้านต้นไทรนางภัทรานิษฐ์ บุญยวีย์ 0752603479351274632
505วัดโคกเลียบ  075286113 
506บ้านควนหนองกกนายปิยวัฒน์ บูรณ์เจริญ 07528 61199030048557
507บ้านโพธิ์น้อย  075286249 
509วัดควนเมา  075260185 
513บ้านคลองมวนนายดุสิต แก้วระยับ 075 2940059031903809
514บ้านหนองบัวน้อยนายพงศกร ไพทูลย์ 075 270139 
516บ้านควนหนองยางนางวารุณี สัตยากูล 0752701389031313394
517บ้านทอนเหรียนนายสุธี ธุระ 0752065059351013839
518บ้านลำช้าง  075213271