ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวเจะฮัสนะห์ เจะปอบ้านเกาะมุกด์รร.บ้านเปียะ สพป.ปัตตานี เขต 3
2นางสาวรัตติยา พูลผลบ้านเกาะมุกด์รร.สตรีภูเก็ต สพม.14
3นายวรรณฤทธิ์ เจริญฤทธิ์บ้านพระม่วงลาออกจากราชการ 
4นางจำนงค์ เพียรดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ลาออกจากราชการ 
5นางสาวศุภลักษณ์ พรหมสุวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านเขารักษ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
6นางธัญวรัตน์ ตั้งคีรีบ้านดุหุนรร.่บ้านคลองปิ้ง สพป.กระบี่
7นางฑิฆัมพร บุญญาบ้านดุหุนรร.บ้านควนโอ สพป.กระบี่
8นางเสาวภา สมาพงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านตะเสะ สพป.ตรัง เขต 1
9นางวิชุนี สุขแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ถึงแก่กรรม 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับส่วนราชการ
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 09/04/2558
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2