ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวอุษณีย์ ราโอบบ้านฉางหลางรร.ปาล์มพัฒนวิทย์ สพม.16
2นางสาวกนกวรรณ ภักดีเทพบ้านบาตูปูเต๊ะรร.วัดมังคลาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
3นางสาวศศิธร วงศ์ศิลป์ไพศาลบ้านบาตูปูเต๊ะรร.บ้านคลองขุด สพป.สตูล
4นายอมร นกดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านมะหงัง สพป.สตูล
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับส่วนราชการ
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 09/04/2558
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2