ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเอกชัย อุตอามาตย์บ้านดุหุนรร.บ้านพงกูแว สพป.ยะลา เขต 2
2นางสาวสุภาณีย์ แสงไพทูรย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านไสใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
3นางนุชรี ตั้งเคี้ยนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.สิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม.13
4นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์บ้านต้นไทรรร.กันตังพิทยากร สพม.13
5นางสาวจิตฐิพร เอี่ยมอักษรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านเขาเฒ่า สพป.พังงา
6นางสาวนุชศรา หล๊ะหมูดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านท่าข่อย สพป.สงขลา เขต 3
7นางสาวอัญญรัตน์ ศักดิรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.ชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3
8นายทำนูล จันทราวุฒิกรบ้านควนหนองยางรร.มิตรภาพที่ 31 วัดทุ่งหวัง สพป.ตรัง 1
9นายอัฐพล หอวิชยกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านควนโพธิ์ สพป.ตรัง เขต 1
10นางสาวจันทิมา ศรีเกตุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.วัดหนองเป็ด สพป.ตรัง เขต 1
11นางวาสนา ศรีสุวรรณบ้านแตะหรำรร.วัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
12นางอารี สิงหเสมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านบางยาง สพป.ตรัง เขต 1
13นางจุรี เป้าทองบ้านกันตังใต้รร.ไทยรัฐ 39 บ้านนาโต๊ะหมิง สพป.ตรัง เขต 1
14นางสาวสุทธิดา สรรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2โอนไปสพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1
15นางสาวนาฎยา สิทธิชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2โอนไปสพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับส่วนราชการ
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 09/04/2558
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2