ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวอภิญญา เชาวน์คุณากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2สพม.13 สพม.13
2นางกิติญาดา มณีฉายบ้านหลังเขารร.บ้านบ่อมอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
3นางสาวเบญจมาศ เครือจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านลำทับ สพป.กระบี่
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับส่วนราชการ
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 09/04/2558
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2