ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธวัช คำเนตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
2นายไชยศักดิ์ อาจสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
3นายอำนวย ขวัญดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
4นายประชิต แซ่เหล่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
5นายประจวบ รอดรักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
6นายวิศิษฏ์ นิลบวรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
7นายไพโรจน์ วัฒนสินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
8นายวิโรจน์ จับปรั่งบ้านท่าส้มเกษียณอายุ 
9นายสมุทร นันตสินธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
10นายวิลเลี่ยม คงเรืองบ้านตะเคียนหลบฟ้าเกษียณอายุ 
11นายชัยศักดิ์ โพธิ์พิชญกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
12นายสุชาติ ธานีรัตน์บ้านเขาพรุเสม็ดเกษียณอายุ 
13นายเหิม ช่วยมีบ้านช่องหารเกษียณอายุ 
14นายสุธี ธุระบ้านทอนเหรียนเกษียณอายุ 
15นางภัทรานิษฐ์ บุญยวีย์บ้านต้นไทรเกษียณอายุ 
16นายปฐม วรตันติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
17นายปิยวัฒน์ บูรณ์เจริญบ้านควนหนองกกเกษียณอายุ 
18นายสอ้าน กูมุดาบ้านแตะหรำเกษียณอายุ 
19นายจิระวุฒิ ส่งศรีจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
20นางจุรี มัธยางกูลกมลศรีเกษียณอายุ 
21นางเย็นจิตต์ โภคาลัยท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์เกษียณอายุ 
22นางวาสนาทิพย์ เด่นประเสริฐท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์เกษียณอายุ 
23นางสาวอุษา  รัตนพรรณ์ท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์เกษียณอายุ 
24นายภิรมย์ ธรรมรัตน์บ้านกลิ้งกลองเกษียณอายุ 
25นางสาวจุฑาทิพย์ แก่นเมืองบ้านเกาะเคี่ยมเกษียณอายุ 
26นายภานุวัฒน์  รักราวีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
27นางทิพวรรณ ไชยภักดีบ้านเขากอบเกษียณอายุ 
28นางวินา ทองแดงบ้านเขาโอนเกษียณอายุ 
29นายวงศ์วิษณ์ แจ้งไข่บ้านคลองคุ้ยเกษียณอายุ 
30นายวิชัย โชคสกุลวัฒนาบ้านคลองมวนเกษียณอายุ 
31นายสมเกียรติ ตั้นตระกูลบ้านคลองมวนเกษียณอายุ 
32นายจรูญ เจริญฤทธิ์บ้านควนเลียบเกษียณอายุ 
33นางเบญจมาภรณ์ อัศวชโนดมบ้านควนหนองกกเกษียณอายุ 
34นางกิจ ทวีศักดิ์บ้านโคกยางเกษียณอายุ 
35นายปราโมทย์  อรรถสงเคราะห์บ้านโคกยางเกษียณอายุ 
36นายจำรูญ แสงศรีจันทร์บ้านซาเกษียณอายุ 
37นางธนพร ศรีวรกุลวิวัฒน์บ้านแตะหรำเกษียณอายุ 
38นางจารุณี ภักดีโชติบ้านท่าปาบเกษียณอายุ 
39นายสว่าง โข้ยนึ่งบ้านท่าปาบเกษียณอายุ 
40นางพิกุล รวมเงาะบ้านท่าส้มเกษียณอายุ 
41นายเธียรพงศ์ วัชราภิรักษ์บ้านท่าส้มเกษียณอายุ 
42นายประสิทธิ์ ดำเนินการบ้านทุ่งศาลาเกษียณอายุ 
43นางบุญศรี เจริญฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
44นายนัฏกร เปาะทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
45นางระเบียบ จรูญศักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
46นางกัญญา ภูจันทึกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
47นางสุจิตรา รัตตมณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
48นายศักดา คีรีเดชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
49นายสมบัติ ฮึ้งฮกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
50นางเพ็ญประภา เจริญฤทธ์บ้านบางหมากเกษียณอายุ 
51นางสาวปริศนา จริงจิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
52นางสุรีรัตน์  เกิดเมืองนอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
53นางประวิง จินากูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
54นางสาวกัลยา จันตุดบ้านพรุใหญ่เกษียณอายุ 
55นางอุ่นใจ เอียดบัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
56นางสุชิรา กิตตินนทิกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
57นางเนตรธิดา ภักดีโชติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
58นางพนิดา เพชรทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
59นายยวน พงษ์ศิริกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
60นางคนึงนิต หนูนุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
61นางเมษา ชุมแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
62นางวนิดา ปัทมรุทบ้านหนองหมอเกษียณอายุ 
63นายกิชศักดิ์ คีรีขันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
64นางสาววราห์ ศันสนะวีรกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
65นางสาวสงบ พุทธสิทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
66นายเจริญ สกุลทิพย์แท้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
67นางถวิล ช่อเจี้ยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
68นางจรินทร์ กั่วพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
69นางสุคนธ์ มะนะโสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
70นางปรีดา จริงจิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
71นางละมัย แดงหน่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
72นางจิราภรณ์ ทองตาล่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
73นางอภิรพร จินตวิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
74นายประจบ เต็มสังข์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
75นายสมเกียรติ กาลสุวรรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
76นางจารุนันท์ จันย่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
77นางสาวมะลิ โภคาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
78นายชอบ โบยนวลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
79นางติยาภรณ์ อุดมดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
80นางอรุณน้อย วุฒิวโรภาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
81นายสมยศ ลักษณะนุวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
82นายอภิรักษ์ จันทร์สร้างวัดคีรีวิหาร สาขาบ้านนาพระยาเกษียณอายุ 
83นางจิรัฐติกาล อั้นเต้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
84นายบัณฑิต ชิดงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
85นางชุลีพร ตันวัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
86นายถวัลย์ สั้นเต้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
87นางพิกุลวรรณ อินทร์วิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
88นายประวิทย์ บุญถาวรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
89นางดรุณี เที่ยงธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
90นางพัชรีพร อินทกาญจน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
91นายวิศิษฐ์ พรเดชอนันต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
92นางอารี ไข่รอดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
93นายพยุงศักดิ์ พรมเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
94นางเรวดี สุพรรณสถิตย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
95นางอ่อนพักตร์ สองเมืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
96นางจุไรรัตน์ สันติรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
97นางพัชรี ชูเนื่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
98นางพรรณี สิทธิชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ 
99นายวศะพิชญ์ ศรีเพ็ญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ศธจ.ตรัง ศธจ.ตรัง
100นางยุพิน ชูช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ศธจ.ตรัง ศธจ.ตรัง
101นางผอูน วงศ์ปริยากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ขาดไปศธจ.ตรัง ศธจ.ตรัง
102นางมยุรี รอดราวีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ศธจ.ตรัง ศธจ.ตรัง
103นายประภาศ ขำแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ขาดไปศธจ.ตรัง ศธจ.ตรัง
104นางปรัชญานี วีระวรรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ศธจ.ตรัง ศธจ.ตรัง
105นางปุณยนุช อายุสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ขาดไปศธจ.ตรัง ศธจ.ตรัง
106นางสาวกชสมน นกแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ศธจ.ตรัง ศธจ.ตรัง
107นางสาวอมรรัตน์ จิตละเอียดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ศธจ.ตรัง ศธจ.ตรัง
108นายสันติภัทร โคจีจุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ศธจ.พังงา ศธจ.พังงา
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับส่วนราชการ
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 09/04/2558
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2