ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายนิติพงศ์ ชูเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ลาออกจากราชการ 
2นายสุนันท์ เหมมันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านแม่ขรี สพป.พัทลุง เขต 1
3นางสาววิสุ ช่วยมณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.โศภนคณาภรณ์ สพม. 12
4นางโอบดาว หนูมากบ้านบาตูปูเต๊ะรร.บ้านเกาะไทร สพป.กระบี่
5นางสาวปารมี บุญมีบ้านเขาพรุเสม็ดรร.บ้านท่าม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
6นางสาวนันทิดา รัตน์แก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา เขต 3
7นางสาวปัทมา ฤทธิเดชบ้านเกาะมุกด์รร.บ้านทัพหลวง สพป.สงขลา เขต 3
8นางสุวรรณา ทองสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ลาออกจากราชการ 
9นางนิสา บรรจงการท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์รร.ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม.13
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับส่วนราชการ
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 09/04/2558
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2