ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางประภาวรรณ แก้วตาทิพย์บ้านลำช้างลาออกจากราชการ 
2นางสาวศวรรยา เทียมชูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านปากห้วย สพป.ตรัง เขต 1
3นางสาววราภรณ์ นาคะวิโรจน์บ้านแหลมมะขามรร.บ้านระหว่างควน สพป.พัทลุง เขต 1
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับส่วนราชการ
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 09/04/2558
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2