ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวจุฑาพร  ทินประภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ลาออกจากราชการ 
2นางกิตติ์รวี จารุธนาทวีวัฒน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ลาออกจากราชการ 
3นางพนิตา จันทมาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2โอนไปสพป.พัทลุง 1 สพป.พัทลุง 1
4นางสาวเขมจิรา นวลแก้วบ้านช่องลมโอนไปสพป.สงขลา เขต 3 สพป.สงขลา เขต 3
5นายยงยุทธ์ กาฬมิคบ้านต้นปรงขาดไปสพป.สงขลา เขต 3 สพป.สงขลา เขต 3
6นางสาวพชรพร สุพรรณศิริบ้านช่องลมขาดไปสพป.สงขลา เขต 3 สพป.สงขลา เขต 3
7นายทวีศักดิ์ อวนข้องบ้านจุปะขาดไปสพป.นราธิวาส เขต 1 สพป.นราธิวาส เขต 1
8นางสาวจิราพร อมรกุลบ้านทุ่งยางโอนไปสพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1
9นางสาวชญาษร จรณโยธินบ้านเกาะมุกด์โอนไปสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
10นางสาวอมรา การะนัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2โอนไปสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
11นายสุรชัย เมฆคตบ้านเกาะเต่าโอนไปสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
12นางสาวณัฐธิดา นำนาผลบ้านควนอารีโอนไปสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
13นางสาวชุติมา มีศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2โอนไปสพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับส่วนราชการ
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 09/04/2558
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2