ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอุบลรัตน์  ตุลยกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ลาออกจากราชการ 
2นายจำนงค์ เห้งสีป้องวัดทุ่งใหญ่ลาออกจากราชการ 
3นางสาวอุบล เอียดมิ่งบ้านบางค้างคาวลาออกจากราชการ 
4นางจุติพร มัคสิงห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2โอนไปสพป.หนองคาย เขต 1 สพป.หนองคาย เขต 1
5นางสาวนวภัทร เดชดวงจันทร์บ้านบาตูปูเต๊ะโอนไปสพป.พัทลุง เขต 1 สพป.พัทลุง เขต 1
6นางสาวหามี้ดะ สงเดชบ้านแหลมมะขามโอนไปสพป.พัทลุง เขต 2 สพป.พัทลุง เขต 2