ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายจรินทร์ รักษ์นุ้ยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
2นายเอกคณิต รัตนบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
3นายภูวเนศวร์ จันทรมาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
4นายโชคดี กลับสวัสดิ์ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)เกษียณอายุราชการ2561 
5นายอุดม กลับขันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
6นายบุญชิต ชูชาติบ้านทุ่งขี้เหล็กเกษียณอายุราชการ2561 
7นางวิภาภรณ์ ตาเดอินบ้านกลิ้งกลองเกษียณอายุราชการ2561 
8นายวีระจิตร ชนสูงเนินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
9นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัยบ้านต้นปรงเกษียณอายุราชการ2561 
10นายสวาส เจ้ยทองศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
11นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
12นายญาณพนธ์ เต็มสังข์บ้านช่องลมเกษียณอายุราชการ2561 
13นายสุคนธ์ กองแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
14นางอำไพ สมแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
15นายอุดม ลีลาวรกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
16นางสาวบุญเกื้อ ถาวรอนุมาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
17นางสาวจุฑาพร ทินประภาเกษียณอายุราชการ2561 
18นางกิตติ์รวี จารุธนาทวีวัฒน์เกษียณอายุราชการ2561 
19นางพรรณวณี ปรางดำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
20นางเพียงพิศ สุวรรณโชติวัดสีหราษฎร์ศรัทธาเกษียณอายุราชการ2561 
21นางอารีย์ กูมุดาบ้านเกาะเคี่ยมเกษียณอายุราชการ2561 
22นางปราณี สุคติภูมิบ้านเกาะเคี่ยมเกษียณอายุราชการ2561 
23นางสุจินต์ บูก๋งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
24นางกนกกาญจน์ ทองเหมือนบ้านคลองลุเกษียณอายุราชการ2561 
25นายพงษ์ศักดิ์ อุยสุยบ้านคลองลุเกษียณอายุราชการ2561 
26นางหทัยกาญจน์ เสาะซิ้วบ้านท่าส้มเกษียณอายุราชการ2561 
27นายวินัย ดีจุฑามณีบ้านท่าปาบเกษียณอายุราชการ2561 
28นางอำไพพรรณ อรรถสงเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
29นายบรรจงรักษ์ บุญตามช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
30นางสกาวรัตน์ ศรีพรหมทัศน์บ้านโคกยางเกษียณอายุราชการ2561 
31นางวิมลรัตน์ วีระโสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
32นายธวัช เอียดบัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
33นางกมลทิพย์ ธัญญพันธ์บ้านตะเคียนหลบฟ้าเกษียณอายุราชการ2561 
34นางลัดดา คงพลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
35นายประยูร นิ่มกาญจนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
36นายธนพงศ์ ศรีมุขบ้านทุ่งยางงามเกษียณอายุราชการ2561 
37นางวัชรี สังวระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
38นางวรรณี จันทร์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
39นางสมปอง ทินประภาบ้านเขากอบเกษียณอายุราชการ2561 
40นายวิชัย ทองงามบ้านคลองคุ้ยเกษียณอายุราชการ2561 
41นางสาวสุจิรา ศิริพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
42นางวัลดา แก้วกังวาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
43นางยินดี สงเอียดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
44นางวรรณี บุญยเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
45นางวนิดา หลิ่วพงศ์สวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
46นางวรรณา โพธิ์พิชญกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
47นายบุญให้ เพ็งดำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
48นางอมรรัตน์ วัฒนสินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
49นางมาลี ทองเคียนบ้านทุ่งต่อเกษียณอายุราชการ2561 
50นายวิกรม สินไชยบ้านทุ่งต่อเกษียณอายุราชการ2561 
51นางนิจศีล ชอบธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
52นางสุมาลี รักการบ้านควนเลียบเกษียณอายุราชการ2561 
53นายสุธรรม พรายพรรณบ้านควนเลียบเกษียณอายุราชการ2561 
54นายสาโรช ศรีหมอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
55นางปิยาภรณ์ ทองเคียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
56นางทิพวรรณ จิตรอักษรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
57นายยุคุณ มัคสิงห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
58นางปริศนา เดชภักดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
59นางวรรณา วัฒิธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
60นายถาวร กลีบแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
61นายประทีป แก้วเนินท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์เกษียณอายุราชการ2561 
62นางจินตนา ไชยกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
63นางศิริลักษณา แก้วระยับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
64นางสาวกัลยา เพชราสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
65นางกัลยา ฮึ้งฮกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
66นายประเดิม สุรัติศักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
67นางอารี จงใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
68นางสมจิตต์ เขตตะเคียนบ้านควนพญาเกษียณอายุราชการ2561 
69นางสุพิศ ผนึกทรัพย์สกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
70นางศุทธินาถ พิสิฐบรรยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
71นางพนิตา มีบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
72นายสุธรรม อั้นเต้งบ้านโตนเกษียณอายุราชการ2561 
73นายประสาท สรรพจักรบ้านโตนเกษียณอายุราชการ2561 
74นายสาโรช ท่าจีนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
75นางอำนวย คงแย้มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
76นางจุมรี บุญคงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
77นางมาลี ชูเวชะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
78นางนุชนาฏ ราชเดิมบ้านคลองโตนเกษียณอายุราชการ2561 
79นางนงนภัส ทับเที่ยงบ้านจิจิกเกษียณอายุราชการ2561 
80นางประกาย ทวีตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
81นายบุญเหิม ปุญญะเพ็ชรบ้านช่องหารเกษียณอายุราชการ2561 
82นางปาริชาติ เจ้ยทองศรีบ้านต้นปรงเกษียณอายุราชการ2561 
83นางพูลศรี อินทรวิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
84นางหทัยวรรณ อารีย์วงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
85นางวนิดา พนังนุวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
86นางวรรณา บูรณ์เจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
87นางลดารัตน์ ทิพย์บุญโชติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
88นางวรรณา หนูแดงบ้านทอนเหรียนเกษียณอายุราชการ2561 
89นางโสภิณ จิตรอักษรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
90นางฉวี ทิพย์รัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
91นางกัลยารัตน์ ตั้นตระกูลบ้านคลองมวนเกษียณอายุราชการ2561 
92นางสุคนธ์ คิดถูกบ้านคลองมวนเกษียณอายุราชการ2561 
93นางนวรัตน์ นกแก้วบ้านคลองมวนเกษียณอายุราชการ2561 
94นายนันตจิตร ไสสุวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
95นายคมสันต์ หนองตรุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
96นางจุรีรัตน์ พันธุ์สนิทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
97นายสุทธิวงศ์ จิตรหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
98นางอารีย์ หมีดเส็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
99นางสิริกร อ่อนสนิทบ้านต้นไทรเกษียณอายุราชการ2561 
100นางเลขา ดำคงบ้านต้นไทรเกษียณอายุราชการ2561 
101นางสุพัตรา ศรีปานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
102นายสมคิด ทองแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
103นายประสพ สว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
104นายสวัสดิ์ บุญพรหมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2561 
105นางสาวณัฎฐ์วลัญช์ วัฒนสินบ้านหลังเขาลาออกจากราชการ