ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายกฤษฎา ดีหนูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านคอพรุ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 3
2ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.น้ำผุด สพม.13
3นายเฉลิม วัดโคกบ้านจิจิกรร.ห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม.13
4นายสุทัศน์ เสียงเลิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.อนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1
5นางสาวอรอุมา ไล่กสิกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.อนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต 1
6นางณัฎฐ์หทัย มากแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.อนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต 1
7นางอุบลรัตน์ สุวรรณคีรีบ้านเกาะเต่ารร.บ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต 1
8นางอรพา กลับขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านหัวถนน สพป.สงขลา เขต 3
9นางสาวทิพย์วรรณ เชาวลิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.วัดหูแร่ สพป.สงขลา เขต 2
10นางณฐพร วังโยธาบ้านแหลมไทรรร.วัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
11นางสาวปรียานุช อิทธิสันบ้านดุหุนรร.บ้านควนปริง สพป.ตรัง เขต 1
12นางสาวอิศริยา เสียมไหมบ้านควนตุ้งกูรร.บ้านควนปริง สพป.ตรัง เขต 1
13นางสาวดาริญญา หาขุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านควนปริง สพป.ตรัง เขต 1
14นางสุรีรัตน์ หม่าเหล็มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านหนองยาแม็ม สพป.สงขลา เขต 1
15นายวรัญญู ฉิมเพชร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านห้วยลึก สพป.ตรัง เขต 1
16นางสาวซารีฟาร์ ทิ้งปากถ้ำบ้านท่าโต๊ะเมฆรร.อนุบาลควนกาหลง สพป.สตูล
17นางสาวปราณี โส๊ะนุ้ยกมลศรีรร.บ้านค่ายรวมมิตร สพป.สตูล
18นางสาวมารีณา โต๊ะมองบ้านดุหุนรร.บ้านมะหงัง สพป.สตูล
19นางสาวนูฤตา เส็นจิตบ้านเกาะมุกด์รร.บ้านห้วยมะพร้าว สพป.สตูล
20นางสาวสากีน๊ะ มาลียันห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)รร.อนุบาลมะนัง สพป.สตูล
21นางสาวโสภาวรรณ ขาวเนียมบ้านควนหนองยางรร.บ้านควนปริง สพป.ตรัง เขต 1