ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชัยวัฒน์ ทองสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
2นายเจริญ เกลาเกลี้ยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
3นางสาวอนุสนธิ์ บุญงามสมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
4นายมนพันธ์ ตั้งคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
5นายประเจียด กิตตินนทิกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
6นายสุจริต ทองสามบ้านไสบ่อเกษียณอายุราชการ2562 
7นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุลบ้านควนเลียบเกษียณอายุราชการ2562 
8นางสาววรพัชร เตี่ยวย่องวัดควนธานีเกษียณอายุราชการ2562 
9นายพิทยา ทองย้อยบ้านนาเมืองเพชรเกษียณอายุราชการ2562 
10นายสมควร จันทร์เพ็ชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
11นายสุนทร ประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
12นายเคลือบ เผือกจีนบ้านบางพระเกษียณอายุราชการ2562 
13นางสุจิตรา นวลสมศรีบ้านเขากอบเกษียณอายุราชการ2562 
14นางสุจิตร์ วัชราภิรักษ์บ้านท่าส้มเกษียณอายุราชการ2562 
15นางอรวัลย์ จิตรหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
16นางอรุณี ส่งศรีจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
17นางประทีป เพชรดวงเดียวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
18นายธวัชชัย เสน่หาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
19นายพสิษฐ์ บุญยอดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
20นายศุภโชค บูก๋งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
21นางจรรยา สุนทรเต็มบ้านคลองลุเกษียณอายุราชการ2562 
22นางปิยรัตน์ ศรีเทพบ้านทุ่งต่อเกษียณอายุราชการ2562 
23นางสุนีย์ จันดีบ้านทุ่งยางงามเกษียณอายุราชการ2562 
24นายบุญเลิศ คงด้วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
25นายบุญส่ง หลีซี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
26นายสนั่น อินทรวิเศษบ้านต้นปรงเกษียณอายุราชการ2562 
27นายสมปอง จิ้วล้อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
28นายวิชิต พึ่งบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
29นายแทนไท ทองแดงบ้านเขาโอนเกษียณอายุราชการ2562 
30นางศุภรัตน์ แสงจงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
31นางสาวทิพภาพร มะนะโสบ้านคลองลุเกษียณอายุราชการ2562 
32นายพิเชษฐ ดวดไธสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
33นายบุญเชิด จรูญเรืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
34นางจิตรา กาลสุวรรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
35นางกัลยารัตน์ เพ็ชรมาตศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
36นางปรีดา พงษ์ศิริกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
37นางรุจิรา เทพสุทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
38นายชำแลง รักการบ้านควนเลียบเกษียณอายุราชการ2562 
39นางอาภรณ์ จิ้วล้อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
40นางวัลภา ไสยรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
41นางจรรยา รุณแสงท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์เกษียณอายุราชการ2562 
42นายเสริม คชกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
43นางอนงค์ ทวิสุวรรณบ้านคลองมวนเกษียณอายุราชการ2562 
44นางศิวิภรณ์ เพ็ชรรัตน์ทองบ้านโคกยางเกษียณอายุราชการ2562 
45นางเกษร ขวัญนิมิตรบ้านคลองชีล้อมเกษียณอายุราชการ2562 
46นายวิชาญ ลิ่วรุ่งโรจน์บ้านคลองลุเกษียณอายุราชการ2562 
47นางราศรี วังขุนพรหมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
48นายประพันธ์ อุตตสุรดีบ้านท่าปาบเกษียณอายุราชการ2562 
49นางสีดา สุวรรณพัฒน์บ้านท่าส้มเกษียณอายุราชการ2562 
50นางสาวธัญสรณ์ พลรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
51นางจำปา ปุญญะเพ็ชรบ้านโตนเกษียณอายุราชการ2562 
52นางจำปี จิตรอักษรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
53นายชำนาญ เดชภักดีท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์เกษียณอายุราชการ2562 
54นางละออง มณีนวลบ้านต้นไทรเกษียณอายุราชการ2562 
55นางโสภา เดชภักดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
56นายสมยศ สังขฤทธิ์บ้านทอนเหรียนเกษียณอายุราชการ2562 
57นางอยู่เย็น สุดาจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
58นางสุณี จันทร์สุขศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
59นางฉลวย ศรีมุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
60นางชัชฎา บริพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
61นางสาวสงบ ห่วงจริงบ้านทุ่งยางงามเกษียณอายุราชการ2562 
62นายศักรินทร์ แก้วการวัดห้วยนาง (วันครู2501)เกษียณอายุราชการ2562 
63นางอาริยา จุลสัตย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
64นางยุวภา เพชรสีช่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
65นางปทุมภรณ์ จิตรแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
66นางมณี เรืองขำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
67นางปัทมา มุกดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
68นายพิสุทธิ์ กิ้มจ้องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
69นางละออง ไชยบุตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
70นางวิมล เผือกจีนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
71นางไพริน วรตันติบ้านโคกยางเกษียณอายุราชการ2562 
72นางจรุง เกื้อสกุลบ้านตะเคียนหลบฟ้าเกษียณอายุราชการ2562 
73นางยุพา ว่องวรานนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
74นางศิริ ดวงมณีวัดไม้ฝาดเกษียณอายุราชการ2562 
75นายสุธรรม หนูแป้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
76นางจำเนียร แก้วเนินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
77นางสุภาพร ระสิตานนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
78นางจิรายุ วิมลเมืองห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)เกษียณอายุราชการ2562 
79นางยุพา ชูสุวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
80นายสมควร สม่าพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
81นายเนียบ ทองชูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
82นายทวี เกลี้ยงรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562 
83นายเจียร เจริญฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2562