ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายพรศักดิ์ สมมาตย์บ้านบาตูปูเต๊ะลาออกจากราชการ 
2นางภาวิณี ภิรมย์ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)ลาออกจากราชการ 
3นายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติวัดทุ่งใหญ่สพม.13 สพม.13
4นายฉัตรชัย ปรางดำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ลาออกจากราชการ