ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธีระ เพชรอินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ลาออกจากราชการ 
2นายประกาศิต ยอดศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านลิพัง สพป.ตรัง เขต 1
3นางอุไรรัตน์ เอียดชะตาบ้านในปงรร.วัดนานอน สพป.ตรัง เขต 1
4นางสาวสุภาพร สมใจนึกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านบางคราม สพป.กระบี่
5นางสาวฐิตินันท์ กลิ่นทิพย์ขจรบ้านลำช้างรร.บ้างวังลุง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
6นางภาวนา มีมากวัดสิทธิโชครร.วัดไพรสนฑ์ สพป.ตรัง เขต 1
7นายมูญาฮีดีน เลงสะบ้านควนตุ้งกูรร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. เขต 16
8นางวรรณษา จันทรเกษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.วัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
9นางสาวชนลักษณ์ ใจจ้องบ้านผมเด็นรร.วัดเกาะมะม่วง สพป.ตรัง เขต 1
10นายอดุลย์ ชูเนตรบ้านแหลมมะขามรร.คันธพิทยาคาร สพม.เขต 13
11นายเอกราช เพชรเดชากุลบ้านเกาะมุกด์รร.วัดควนแร่ สพป.พัทลุง เขต 1
12นางสาวชนิกานต์ วังวิเศษกุศลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านเกาะยวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2