ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายศุภชัย พิทักษ์วงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.วัดกะโสม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
2นางกนกอร ช่วยพิชัยบ้านบางค้างคาวรร.เสนาณรงค์วิทยา สพป.สงขลา เขต 2
3นางสาวปภาดา คล้ายฉิมบ้านเกาะมุกด์รร.วัดบ้านสวน สพป.พัทลุง เขต 1
4นางสาวจีระภา เสนาพันบ้านหนองชุมแสงรร.บ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3
5นางสาวยามิล๊ะห์ เจะอุมาบ้านคลองโตนรร.บ้านแพร้ว สพป.สงขลา เขต 3