ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายกรีธศักดิ์ รอดรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.วังวิเศษ สพม.13
2นางสาวเนตร แก้วเอื้อบ้านหนองชุมแสงรร.วัดธรรมประดิษฐ์ สพป.สงขลา เขต 1
3นางสาวชุติมา เกลี้ยงบัวบ้านบางค้างคาวรร.วัดโคกสมานคุณ สพป.สงขลา เขต 2
4นางสาวนาถยา สินไชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.วัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
5นางจุฑามณี ทองพูลเอียดบ้านในปงรร.วัดควนโพธิ์ สพป.ตรัง เขต 1
6นางสาวสุวรีย์ โชติช่วงบ้านหนองชุมแสงรร.วัดยางทอง สพป.สงขลา เขต 3
7นางสาวกัลยรัตน์ แก้วคงบ้านควนเลียบรร.วัดทุ่งหวังใน สพป.สงขลา เขต 1
8นางสุภาวดี ม่วงสุด (สงเกื้อ)วัดโคกเลียบรร.ชุมชนวัดเกาะเพชร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
9นางสาวฉัตรติยา ธรรปริยัติบ้านเขาไม้แก้วรร.บ้านคลองดิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
10นางสาววีรินทร์ ไชยศรบ้านทุ่งต่อรร.บ้านสะปำ สพป.ภูเก็ต
11นางสาวเสาวลักษณ์ จิตเที่ยงบ้านเกาะเต่ารร.วัดบางน้อย สพป.สมุทรสงคราม
12นางสาววรรณฤดี จันหุณีบ้านบาตูปูเต๊ะรร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3