ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสมพร แสงวิสุทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ถึงแก่กรรม 
2นางสาวนรีรัตน์ กาญจนาสน์กมลศรีรร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครศรีธรรมราช
3นางหยกนภัส วรรธนะวิเศษบ้านหนองชุมแสงลาออกจากราชการ