ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวรรณ์ลี ศรีชัยบ้านทุ่งอิฐรร.ตรังรังสฤษฎ์ สพม.13
2นายพรเทพ สรรพจักรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ลาออกจากราชการ 
3นางปรียา ต้องชูบ้านบางหมากลาออกจากราชการ