ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายจำรัส ข่ายม่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ลาออกจากราชการ 
2นายประจักษ์ ช่างเรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
3นางสาวละมัย แป้นจุลสีบ้านหลังเขาเกษียณอายุราชการ2563 
4นายจำนง สุนทรเต็มบ้านคลองลุเกษียณอายุราชการ2563 
5นายสธร พรมชูบ้านเขากอบเกษียณอายุราชการ2563 
6นางศศิกานต์ ส่งแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
7นางสาววิมาลา ทองหนูบ้านบางค้างคาวเกษียณอายุราชการ2563 
8นางสำอาง ทรงกิติพิศาลบ้านกลิ้งกลองเกษียณอายุราชการ2563 
9นายพรชัย ดาบทองบ้านโคกยางเกษียณอายุราชการ2563 
10นายกำจัด จังเม่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
11นายประสาท เหมนแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
12นายอนันต์ นกแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
13นายสาลัย เทวบินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
14นายสุริยา วงษ์มากบ้านท่าโต๊ะเมฆเกษียณอายุราชการ2563 
15นายประยงค์ แกล้วกล้าบ้านทอนเหรียนเกษียณอายุราชการ2563 
16นายพรชัย จันณรงค์บ้านต้นปรงเกษียณอายุราชการ2563 
17นางเรณู จันทร์แย้มบ้านต้นปรงเกษียณอายุราชการ2563 
18นางวรรณี วงศ์วิวัฒน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
19นางปรีดา เจือกโว้นบ้านทุ่งยางเกษียณอายุราชการ2563 
20นางอุบล พัฒนโกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
21นายพงศ์พันธ์ กิตติเวชวรกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
22นางสุมล จุลนันโทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
23นางอัมพิกา กาสุวรรณ์บ้านทุ่งศาลาเกษียณอายุราชการ2563 
24นางมณีรัตน์ ศรีเมฆสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
25นางพิรมย์ แก้วหนูบ้านต้นไทรเกษียณอายุราชการ2563 
26นางสุภิน สองแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
27นางจิราภรณ์ ดีจุฑามณีบ้านท่าปาบเกษียณอายุราชการ2563 
28นางสุภรณ์ ชูทองบ้านเขาโอนเกษียณอายุราชการ2563 
29นายกิตติกร ตุลยกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
30นางอุบล วุ้นกิ้มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
31นางนฤมล หนูอินทร์แก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
32นางอุไรวรรณ ทองในแก้วบ้านควนพญาเกษียณอายุราชการ2563 
33นางอุบลทิพย์ คชกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
34นายบวร สงยอดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
35นางเพียงพิศ วรรณวงศ์บ้านไชยภักดีเกษียณอายุราชการ2563 
36นายสุธรรม คงชูศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
37นางอมรรัตน์ เจียวก๊กบ้านควนหนองกกเกษียณอายุราชการ2563 
38นางสุวีนา ทองอ่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
39นายชัยสิทธิ์ มะสุนีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
40นายสมพร ทินประภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
41นางสำอาง ศรีหมอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
42นายวรวุฒิ ทองย้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
43นายเอี่ยมคุณ เข็มทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
44นายนิคม เลิศประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
45นางปัญญา พรหมทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
46นายสมบูรณ์ สังวระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
47นางจันทรา แสงรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
48นางอรุณ ต้องเซ่งกี่วัดนาวงเกษียณอายุราชการ2563 
49นายเฉลิมพล แก้วคุ้มภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
50นางนพรัตน์ ทองแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
51นางอุไรวรรณ กิ้มเท่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
52นางชุลีพร บัวมาศบ้านช่องหารเกษียณอายุราชการ2563 
53นายคำรณ ทองช่วยบ้านไชยภักดีเกษียณอายุราชการ2563 
54นางเปรมสินี ลิ่วรุ่งโรจน์บ้านท่าส้มเกษียณอายุราชการ2563 
55นางปราณี ไพบูลย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
56นางสายพิณ สากุลบ้านท่าส้มเกษียณอายุราชการ2563 
57นายกิจจา จันทร์เพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
58นางจำรัส หัวหินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
59นางพิมพ์จิต แก้วทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
60นางสุดาพร อาจกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
61นางอำไพ วิจิตรจินดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
62นายนิยม สังข์ขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
63นางละเวง พรมชูบ้านคลองมวนเกษียณอายุราชการ2563 
64นางอัญชลี จันทร์เพ็ชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
65นางอาลัย ส่งแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
66นางสุวพิศ สังขศรีบ้านควนตังเกษียณอายุราชการ2563 
67นางจินตนา ชูเนื่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
68นางวิภา ยอดแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
69นางสาวปิยะภรณ์ สุจิตราภรณ์บ้านพรุจูดเกษียณอายุราชการ2563 
70นางวิจิตรา เอียดอุ้ยบ้านคลองมวนเกษียณอายุราชการ2563 
71นายสมศักดิ์ สุขแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
72นางสุวรรณา กลิ่นจันทร์บ้านต้นปรงเกษียณอายุราชการ2563 
73นายปลื้ม แสงจงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
74นางสุวรรณา เลี้ยงสกุลบ้านท่ามะปรางเกษียณอายุราชการ2563 
75นางนิษฐา อุ๋ยเล่งจ๋วนบ้านคลองคุ้ยเกษียณอายุราชการ2563 
76นายสุชาติ ชูแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
77นายสุวิทย์ จันดีบ้านควนอารีเกษียณอายุราชการ2563 
78นางฝันแข เก้าเอี้ยนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
79นางจินตนา แก้วคุ้มภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
80นางจรัสศรี กมลรัตน์บ้านทุ่งยางงามเกษียณอายุราชการ2563 
81นางภักดี แทงทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
82นางเพ็ญศรี ยันตรพินิจบ้านต้นปรงเกษียณอายุราชการ2563 
83นางธาราทิพย์ ชุมนวลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
84นางจรรยา แก้วกล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
85นางชะอ้อน รัตนรัตน์บ้านหนองหมอเกษียณอายุราชการ2563 
86นางนงลักษณ์ หะจิบ้านช่องหารเกษียณอายุราชการ2563 
87นางชะอ้อน สุวรรณโชติบ้านควนหนองกกเกษียณอายุราชการ2563 
88นายโยสาน ชัยณรงค์บ้านบางหมากเกษียณอายุราชการ2563 
89นายสมชาย คิดรอบท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์เกษียณอายุราชการ2563 
90นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
91นางสำอาง ยอดทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
92นายสุวิทย์ นิลกาฬสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
93นายสมพร ปราบโจรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
94นายวรกร กังงิ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
95นายฉลอง ชูช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุราชการ2563 
96นายศุภชัย พลฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2เกษียณอายุ