ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางรอมือละ ทิพย์ร่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านยางขาคีม สพป.พัทลุง เขต 2
2นางสาวกชพรรณ ชาลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.บ้านม่วงทวน สพป.พัทลุง เขต 2
3นางสาวอุไรวรรณ ขำทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.อนุบาลบางแก้ว สพป.พัทลุง เขต 2
4นางณัฐรินีย์ กิ่งเลี่ยนบ้านควนตังรร.อนุบาลปากพะยูน สพป.พัทลุง เขต 2
5นางนูริลยา หลีหะบ้านหนองชุมแสงรร.บ้านปันจอร์ สพป.สตูล
6นายเอกสิทธิ์ ผลโสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รร.อนุบาลสตูล สพป.สตูล
7นางสาวดาลิตา ทองชังวัดทุ่งใหญ่รร.สังวาลย์วิท 7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
8นางเพ็ญศรี จริงจิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ลาออกจากราชการ