ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาววิภาวรรณ เจริญสุขบ้านหนองชุมแสงรร.วัดทุ่งหลวง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
2นางเสาวภา รัตนะบ้านกลิ้งกลองรร.บ้านแหลม สพป.พัทุลง เขต 2
3นางขวัญฤดี ถาวรบ้านหนองชุมแสงรรวัดบางขวน สพป.พัทลุง เขต 2
4นางสาวยาวาเร๊าะ เส่หล๊ะบ้านคลองคุ้ยรร.วัดโหละจันกระ สพป.พัทลุง เขต 2
5นางศิราณี สมบัติดีบ้านทุ่งสมอรร.วัดจังโหลน สพป.สงขลา เขต 2
6นางสุพิตรา จงบุรีบ้านเกาะมุกด์รร.วัดชลธารประสิทธิ์ สพป.สงขลา เขต 2
7นายมารุต แพรกหาบ้านลำภูรารร.นุ่มประสงค์วิทยา สพป.นนทบุรี เขต 1
8นางสาวณัฐญาดา แขวงเส็นบ้านห้วยน้ำเย็นรร.อนุบาลสตูล สพป.สตูล
9นางจารุณี ทองแดงวัดทุ่งใหญ่รร.วัดนานอน สพป.ตรัง เขต 1
10นางชนาภา สุระกุลบ้านหลังเขารร.บ้านควนสวรรค์ สพป.ตรัง เขต 1
11นางสาวอรวรรณ นาเหนือบ้านท่าปาบรร.บ้านควนปริง สพป.ตรัง เขต 1
12นางนภารัตน์ พิมพ์เดชบ้านบางเตารร.บ้านลิพัง สพป.ตรัง เขต 1
13นายทรงชัย ตรีภาพนาถสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2สพป.สงขลา เขต 1 สพป.สงขลา เขต 1
14นายอรรถพล ไชยนุรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึ